AB Youth Points
 

Ranking   Rider Name Horse # Points
  1   Fitzhenry, Jordan   4,599
  2   Fitzhenry, Emma   4,542
  3   Fitzhenry, Jessica   4,168
  4   Young, Elizabeth   2,823
  5   Amen, Shaylynn #1 2,710
  6   Monti, Amber   1,667
  7   Amen, Shaylynn #2 1,563
  8   Shields, Sierra #1 634
  9   Shields, Sierra #2 434
  10   Shields, Rylee #1 182
  11   Higgins, Amy   176
  12   Shields, Rylee #2 100